Recruitment

Spółka Jantex Polska Sp. z o.o. (dalej zwana: Spółką), z siedzibą w Zielnikach uprzejmie informuje, iż Administratorem Pana/i danych osobowych, ujawnionych w związku z zamiarem zawarcia oraz wykonywaniem umowy o pracę jest Jantex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielnikach, pod adresem: Zielniki 42, 63-000 Środa Wlkp., wpisana do Krajowego Rejestru Sądwoego- rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: KRS 0000441119, NIP 7861616172, Regon 634636224.
W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych Administrator danych osobowych powołał Koordynatora do spraw bezpieczeństwa danych osobowych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Pana/i danych osobowych prosimy o kontakt z w/w osobą na e-mail [email protected] bądź listowanie na adres Spółki.

Pana/i dane osobowe podane w toku rekrutacji przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. U. L 119 z 4.5.2016), dalej zwanym Rozporządzeniem oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę oraz archiwizacji w przypadku wyrażenia zgody w dokumentach aplikujących na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi zawarcie przedmiotowej umowy oraz spowoduje usunięcie danych dotychczas otrzymanych.

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Jako zgodę w przypadku niniejszego dokumentu należy rozumieć podpis złożony pod dokumentami aplikującymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a w/w Rozporządzenia.

Odbiorcami danych mogą być podmioty współpracujące z pracodawcą, a także działające w celu zapewnienia realizacji obowiązków nałożonych przepisami odrębnych ustaw, w szczególności w celu zapewnienia ubezpieczenia społecznego, rozliczeń dokonywanych z Urzędem Skarbowym.

W dowolnym momencie posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ponadto ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do skutecznego przeprowadzenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody w dokumentach aplikujących na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat.

Pracodawca oświadcza, że dane osobowe przez niego gromadzone nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacjom międzynarodowym.

Jantex Polska Sp. z o.o.

Zielniki 42, 63-000 Środa Wielkopolska

© All Rights Reserved

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart